Visualització de contingut web

Normativa: Estatal

Orde ECC/1087/2015, de 5 de juny, per la qual es regula l'obtenció del segell de Xicoteta i Mitjana Empresa Innovadora i es crega i regula el Registre de la Xicoteta i Mitjana Empresa Innovadora

Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats 

Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributàries."

Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització.

Llei, 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'orde social

Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

Resum Executiu. Estratègia d'Emprendimiento i Ocupació Jove 2013/2016  

Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats servicis.

Reial Decret Llei 2/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.